Rady Mieszkańców

Rada Mieszkańców Domu Studenckiego

Jest Organem Samorządu Studentów UP, wybieranym przez studentów Uczelni mieszkających w danym Domu Studenckim, w wolnych wyborach przeprowadzanych na zasadach ustalonych w Ordynacji Wyborczej Samorządu Studentów.

Reprezentuje wszystkich mieszkańców Domu Studenckiego w akademiku i poza nim.

Współgospodarzuje Domem Studenckim.

Organizuje życie społeczne na jego terenie.

Wyraża opinie, uwagi i wnioski związane z działalnością Domu Studenckiego.

Rada Mieszkańców ma prawo:

W porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenckiego zakazać wstępu na teren Domu Studenckiego osobom z zewnątrz, które dopuściły się wykroczeń przeciwko Regulaminowi Domu Studenckiego lub decyzjom Kierownika Domu Studenckiego i Rady Mieszkańców wydanym w zakresie ich kompetencji.

Wejścia do pokoju mieszkalnego podczas nieobecności mieszkańców w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia mieszkańców oraz poważnego zagrożenia mienia Domu Studenckiego.

Uzgadniać z Kierownikiem Domu studenckiego gospodarowanie DS.

W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Domu Studenckiego przez jego mieszkańców występować do administracji i władz Uczelni w drodze uchwały o udzielenie ustnej nagany, udzielenie pisemnej nagany z wpisem, nieprzyznanie miejsca w Domu Studenckim w przyszłym roku akademickim, usunięcie z Domu Studenckiego.

Rada Mieszkańców ma obowiązek:

Współpracować z Kierownikiem Domu Studenckiego.

Powołać Komisję Dyscyplinarną Domu Studenckiego, w skład której wchodzą przynajmniej 3 osoby mieszkającej w danym Domu Studenckim, w tym przewodniczący właściwej Rady Mieszkańców.

Dbać o stan i mienie Domu Studenckiego oraz sprawować pieczę nad panującym na jego terenie porządkiem.

Uchwalić zakres praw i obowiązków Komisji Dyscyplinarnej Domu Studenckiego w porozumieniu z Kierownikiem Domu Studenckiego.

Członkowie Rady Mieszkańców:

Przewodnicząca:

Wiceprzewodnicząca:

Sekretarz:

Przewodnicząca:

Wiceprzewodniczący:

Sekretarz:

Przewodnicząca:

 

Wiceprzewodnicząca:

Sekretarz:

Jako Samorząd Studentów koordynujemy wolontariat w Domu Studenckim Krakowiak, gdzie wolontariusze udzielają się jako tłumacze, pomagają w sortowaniu darów oraz zajmują się zabawą z dziećmi przebywającymi w akademiku.

Gorąco zachęcamy do dołączenia do wolontariatu, zgłoszenia przyjmujemy poprzez maila: samorzad@up.krakow.pl

Wszystkie aktualne informacje dot. pomocy znajdują się na stronie internetowej Uczelni 🔗.

Skip to content